Katalog Dobrych Stron
.:: Baza Danych ::.
      Baza danych (ang. Data base) to zbiór wzajemnie powiązanych i zorganizowanych informacji
  z pewnej dziedziny tematycznej, ułożone w taki sposób, aby można je było łatwo przeszukiwać pod
  określonym kątem i dokonywać na ich podstawie odpowiednich decyzji. Powiązane tematycznie dane
  są grupowane w jednostki zw. rekordami i zapamiętywane w plikach; rekord odpowiada na ogół
  pewnemu konkretnemu opisywanemu obiektowi (osobie, rzeczy, pojęciu), pliki zaś grupują rekordy
  o podobnej strukturze. Przykładem bazy danych może być np. spis adresów i telefonów wprowadzony
  w odpowiedni sposób do komputera. Bazy danych tworzone są najczęściej za pomocą specjalnych
  programów ułatwiających planowanie ich struktury, a następnie wprowadzanie do nich informacji.
  Przykładowymi programami mającymi cechy baz danych są np. Microsoft Acces, Lotus Approach czy
  Corel Paradox.
 
Drukuj tę stronę